Όροι διαγωνισμού «ΤA ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ MARKET ΣΑΣ ΚΑΝΟΥN ΔΩΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖI»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρία AΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η«Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Λ.Κηφισού 112 στο Περιστέρι Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 3 και 5 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και έχουν προβεί σε αγορά προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα Ανδριόπουλος Μαρκετ με ποσό απόδειξης 80 ευρώ και άνω.

3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας και ( β ) πελάτες με συνολικό ποσό απόδειξης, μικρότερο των 80 ευρώ.

4. Διάρκεια της Ενέργειας.

Ο Διαγωνισμός  θα διαρκέσει από την 09/12/2021 και μέχρι και την 18/12/2021 και ώρα 20:00.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα φυσικά μας καταστήματα Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων και να προβούν σε αγορές προϊόντων αξίας ίσης ή και μεγαλύτερης των 80 ευρώ. Κατόπιν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο τους,  ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, την ημερομηνία της απόδειξης, τον αριθμό του ταμείου που εκδόθηκε η απόδειξη και τον Αριθμό Απόδειξης Εσόδων και να ρίξουν το έντυπο συμμετοχής στην κάλπη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί στον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του, εφόσον προβεί σε αγορές των 80€ και άνω.

6. Εγκυρότητα των συμμετοχών.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθά τα στοιχεία και έχουν υποβληθεί έως και τις 18/12/2021 και ώρα 20:00 που λήγει ο Διαγωνισμός.

7. Τα δώρα.

Τα δώρα της κλήρωσης είναι τα εξής:

  • 1 ΧΟΙΡΙΔΙΟ 10 με 12 κιλά
  • 1 συσκευασία ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 500γρ. Παραδοσιακές Δίπλες.
  • 1 μπουκάλι λευκός ΟΙΝΟΣ Κλαράκια 750ml κτήματος Μπούμπα.
  • 1 ΜΥΛΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ 175γρ. Παράδοση Μύλος.
  • 1 συσκευασιά ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ GENEVA bitter με λικέρ cherry και ολόκληρο κερασάκι 150γρ. Λάβδας.
  • 1 συσκευασία MARSHMALLOW MIX Gum On! 120γρ. Λάβδας.

8. Κλήρωση Δώρων.

Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 18/12/2021 και ώρα 20:00. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρίας την Τρίτη 21 Δεκεμβριου 2021 και ώρα 12:00π.μ . Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 5 νικητές ανά κατάστημα, 30 στο σύνολο. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στο άρθρο 9 του παρόντος. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου από την Διοργανώτρια εταιρία στο τηλέφωνο που δήλωσαν στην συμμετοχή τους. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια εταιρία για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους.

9. Αποδοχή Δώρων.

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές των δώρων δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 21/12/2021 και ωρα 20:00 για να αποδεχθεί το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουν άκαρπες και κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που του αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

10. Παραλαβή Δώρων.

Tα δώρα θα τα παραλάβουν οι νικητές απο το κατάστημα που εκδόθηκε η νικήτρια απόδειξη από 22/12 ημέρα Τετάρτη έως και 24/12 ημέρα Παρασκευή. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε Νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

11. Περιορισμός ευθύνης.

Η Διοργανώτρια εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας, Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

15. Προσωπικά Δεδομένα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων και τα αντίστοιχα των Νικητών και Αναπληρωματικών, σύμφωνα με τον Καν.ΕΕ 2016/679 Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ορθής διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της εξ αυτής καθιδρυόμενης σχέσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, της προσήκουσας απόδοσης των δώρων και της τυχόν επίλυσης οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από αυτήν.

Κατά την ενημέρωσή τους οι Νικητές ή οι Αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στη Διοργανώτρια για την παράδοση των Δώρων, τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας εντός 6 μηνών από την απόδοση αυτών, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά την παρ. 5.